กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.3/ว 3528 ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 3477 โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพทย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 3478 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 3480 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้กำกับดูแล  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว0023.3/ว3572 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1347