กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.3/ว27671 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว948 แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28192 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในร [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28214 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28220 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลาจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28221 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28231 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวีดีโอ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว27918 สำรวจหอกระจายข่าว [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/ว 27912 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/27903 เห็นชอบให้ นางสาวธมน เครือเนตร ผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธ [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/954 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27909 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ิอจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแ [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว. 0023.5/ว27908 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้อง เพิ่มเติม ฉบับที่2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27916 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27983 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27981 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/27979 สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/948 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ.นครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กร [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/949 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทม.ชุมแสง สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกค [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0006/ว27716 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
-แผนพัฒนาบุคลากร- [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
 
 
 
 
 
 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4837 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนส [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4836 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรร [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะพร้ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างพร้อ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายผ้าใบไ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนว [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเจตนารมณ์ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478- [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธง) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/4829 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทา [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4828 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมไม้ดอ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4827 เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4826 เรื่อง แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4825 เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 370  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 623  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560