กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.3/ว23952 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23952 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23890 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23964 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/23963 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/24008 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561  [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/796 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/795 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่เปิน สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกค [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23770 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลับบ้านปลอดภัย การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23771 โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23772 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23773 การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด Line@ @มหาดไทย [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/23786 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว803 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23785 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/23804 แบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23826 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้า [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23824 ประชาสัมพัธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/23897 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23899 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
 
 
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ฯ กศ. มท 0816.3/ว3297  [ 17 ต.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว3287  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส) กศ. มท 0816.3/ว3296  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15372-15376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/15368-15371 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14759-14834 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14683-14758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา สน.คท. มท 0808.2/14623-14682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/15321-15367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.กลางแดด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม [ 11 มิ.ย. 3061 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดิน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดิน กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยการปลูกป่า [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ฆะมัง ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/4099 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"นักบริหารงานทั่วไป รุ่น [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยทอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบคลัช [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี กิจกรรมตามรอยพ่อด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาก [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/4098 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 59  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 317  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 570  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560