กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.1/ว14106 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13989 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13952 การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13969 รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครง [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14001 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/456 ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล e-Statement [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/455 แจ้งแนวทางในการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ผ่านสิทธิ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14059 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14056 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่า [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/459 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14089 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13875 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว13850 หารือการบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว410 การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เรื่อง กำ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/452 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13762 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว12426 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13834 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน  [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13817 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/13822 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7363-7380 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1734 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว1730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1729  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1732  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1731  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ครั้งที่ 4 สน.บถ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1704 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน สน.บถ. มท 0809.4/ว1601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 8384 นค [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก โดนวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางมะฝ่อ ตรวจประเมินประสิทธิภาพเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (Local Performance Assessment ; LPA) ปร [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางมะฝ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ ประชุมการดำเนินงานกิจการงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารเดลต้าเมทริน (Deltamethin) คว [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 256  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 526  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560