กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.3/ว18644 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพ [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18532 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์ก [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18674 โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 18692 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธื เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว18485 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18487 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/18488 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์คู๋มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18487 แจ้งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18522 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18531 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18226 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรป [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18343 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/596 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.โคกเดื่อ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกคร [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/597 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เนินศาลา สำหรับโครงการกำจัดผักตับชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/18360 กำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/593 การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว598 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18386 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561  [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18052 แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18384 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
 
 
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2423  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.5/ว2397  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2421  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว83  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว82  [ 7 ส.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2420  [ 7 ส.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2416  [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.สระแก้ว ผักหวานป่า ช้างเผือกจากพงไพร [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโป่งสะเดา - บ้านส [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ “วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561\" [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.สระทะเล ประกาศ เรื่อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับงานจ้าง (โครงการซ่ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าประกวดนายทหาร ในงานตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสต้นรั [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยครัวพ่อมด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางยุพา จันทร์หวา หมู่ที่ ๑ ตำบล [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกจากถนนลาดยางสายหน้าวั [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึก [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนมวัว ประชาสัมพันธ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมการป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสววรค์ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 286  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 550  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560