ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตางู
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 20 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256362,004-----------62,004
256289,257168,609153,193198,325202,669130,704273,526227,577114,346150,194118,832121,7041,948,936
2561126,703158,501179,057138,804150,921147,696154,072146,557103,94985,681146,106176,8841,714,931
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 มี.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,051,129
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,777,000
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี