หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตางู
บุคลากร อบต.หนองตางู
ก้าวไกลด้วยภาคี มีความสุขอย่างยั่งยืน
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
เน้นวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข
1
2
3
 
 
 


     
 
 
 
นว 0023.3/ว 7686 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7685 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7697 การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 7678 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7706 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 244 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7784 มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7783 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/246 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7755 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7754 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 7812 แนวทางในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7815 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีะุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/7816 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7609 1-แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7609 2-แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7602 ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13-14 เมษายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7636 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7640 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 202 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดรใสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7671 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.โกรกพระ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กลางแดด รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยทอง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงา [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องประชุม [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
   


จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 30 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครภัณฑ์อื่น (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทส [ 26 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ช [ 19 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธ [ 19 ก.ค. 2561 ]

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (27 มี.ค. 2563)    อ่าน 7  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1038  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 1788  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร. 087-204-6555
สายตรงนายก


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10