หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตางู
บุคลากร อบต.หนองตางู
ก้าวไกลด้วยภาคี มีความสุขอย่างยั่งยืน
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
เน้นวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข
1
2
3
 
 
 


     
 
 
 
ที่ นว 0023.1/ว01203 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/18 การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/17 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.3/ว29566 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1267 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost)  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29351 การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29495 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29483 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว29144 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29316 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว29435 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/28670 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28562 มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/28650 ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประชาชนในวันหยุดราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว28719 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ของ อปท.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28788 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28787 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.เนินกว้าว ตาราง บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-003 สายแยกทางหล [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงกา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านแดน มอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สำโรงชัย ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สำโรงชัย บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ รับมอบถุงยังชีพ จากท่านไพฑูรย์ จันทพรต ปลัดอำเภอลาดยาว [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-7332 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว กำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-003 สายแยกทางห [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เก้าเลี้ยว ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับภูมิทัศน์บริเวณ ร้านไดมอนฯ ม.3 (เดิม) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/237 เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
   


จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (ซ่อมมอเตอร์ สูบน้ำบาดาล, [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธ [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(๑.หมึก Brother MFC-L3735CDN T [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ(งานบริหารงานทั่วไ [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลื [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP LaserJet ๘๕ a (HP Las [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๒ วั [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ วัน ๆ [ 19 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๗ บ [ 8 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนอง [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าแรงงานพร้อมอุปกรณ์ ซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางม [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Brother Hl-L2370DN) จำน [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการชุมชนสีเขียวตำบลหนองตางู ป [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม โดยปรับพื้นที่ถนนบ [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงล [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒ ป [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกสีดำ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสา [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก HP LaserJet ๘๕ a (HP La [ 27 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 224  ตอบ 1  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 217  ตอบ 1  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 2368  ตอบ 0  
 
 
  

ตะกร้า

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร. 056-871-800
สายตรงนายก


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู