หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตางู
บุคลากร อบต.หนองตางู
ก้าวไกลด้วยภาคี มีความสุขอย่างยั่งยืน
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
เน้นวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข
1
2
3
 
 
 


     
 
 
 
ที่ นว 0023.1/ว11677 โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติฯ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1190 โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งแปซิฟิก  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว10599 การขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11675 การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1184 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยล่ะของจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-LARNING)  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1185 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1186 การแอบอ้าง มีพฤติกรรมโน้มน้าว ฉ้อฉล เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถให้การช่วยเหลือในการช่วยเหลือในการคัดเลือกเพื่อเลื่อระดับหรือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1187 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11719 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11753 การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11658 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี อุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว11262 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1180 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11564 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง [ แนบ1 ]  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/1188 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11636 การติดตามเร่งรัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11625 ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี จำนวน 2 แห่ง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11647 แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/11648 ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11649 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 16 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ทับกฤช ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องุถิ่ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.เนินกว้าว การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR) โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินกว้าว ปร.4,ปร.5 โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.เนินกว้าว แบบแปลน โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว อ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินกว้าว การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR) โครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหาร [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินกว้าว ปร.4,ปร.5 โครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ต.เนินก [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.เนินกว้าว แบบแปลนโครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ต.เนินกว้า [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1927 เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองเบน วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเบน สมัยสามัญ สมัยที่ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1918 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1917 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองเบน วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเบน สมัยสามัญ สมัยที่ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   


จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน ๑๒ [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน จ [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม wonglebO;ภาคปฏิ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน wonglebO;หมึกสีน้ำเงิน สำหรับเคร [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน wonglebO;หมึกสีดำ สำหรับเครื่องถ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 3 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดหารถบรรท [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ) ดำเนินการขุดลอกวัช [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกสีดำ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสา [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ) ดำเนินการขุดลอกวัช [ 12 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านคล [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและค [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยว [ 21 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านคล [ 20 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 30 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครภัณฑ์อื่น (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทส [ 26 เม.ย. 2562 ]

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 1  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 1991  ตอบ 0  
 
 
  

ตะกร้า

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร. 087-204-6555
สายตรงนายก


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู