หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตางู
บุคลากร อบต.หนองตางู
ก้าวไกลด้วยภาคี มีความสุขอย่างยั่งยืน
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
เน้นวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข
1
2
3
 
 
 


     
 
 
 
นว 0023.5/ว 15831 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 581 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของสหหรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 12644 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 13047 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15883 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15872 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15885 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15706 แนวทางกาจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 15732 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15681 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ฯ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15692 การกอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15694 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15763 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15357 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15795 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15794 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15796 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 15691 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15797 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. [ 13 ก.ค. 2563 ]     
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.หนองเบน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพร [ 28 พ.ย. 2571 ]    อ่าน 11 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ร่วมตรวจเยี่บมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งนมโรงเรียน รอบเทอม1/2563 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่สิงห์ [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์ช่องทางเชื่อมโยงเว๊บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่วงก์ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1