กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในพื้นที่ ต.หนองตางู   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   22 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 พ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   14 พ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   13 พ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562   2 พ.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและปรพฤติมิชอบ   1 พ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   1 พ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หนองจางู เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   1 พ.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6