หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ขั้นตอนการจัดการเรื่้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
กำรขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)