หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


นางสาวกัญญาณัฐ บุญวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


จ.ส.อ.ศักดิ์ดา ศรีดาเดช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวันวิสาข์ แท่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวบุญธรรม สุขเหม
นิติกรชำนาญการ


นางสาวสุนันทา นิลสุพรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายพรพจน์ ชูชะรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายนรินทร์ สิงหะคเชนทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน