หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง อยู่ดี มีสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแบบวิถีไทย

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงคุณและโทษของอบายมุข โดยทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน